Read the Climate Letter

 DUTCH  ENGLISH
Aan de bestuurders van Universiteit Leiden:

Na oproepen van scholieren en wetenschappers is het tijd om onze stem als gemeenschap van de Universiteit Leiden te laten horen. We kunnen niet langer om het duurzaamheidsvraagstuk heen: berichten over extreem weer, de afname van biodiversiteit en plastic deeltjes die zich ophopen in het water bereiken ons dagelijks. Als toonaangevend onderwijs- & onderzoeksinstituut heeft de Universiteit Leiden de verantwoordelijkheid om op korte termijn ambitieuze stappen te zetten om een serieuze oplossing te bieden aan het duurzaamheidsvraagstuk.

Halfslachtige aanpak van duurzaamheid

Helaas hanteert de Universiteit tot op heden een halfslachtige aanpak: het duurzaamheidsbeleid kenmerkt zich voornamelijk door ad hoc maatregelen en een vrijheid voor de faculteiten om al dan niet met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dit betekent niet dat de genomen maatregelen op zichzelf onjuist zijn. De toename in het gebruik van groene stroom, het plaatsen van enkele zonnepanelen, de pogingen tot betere afvalscheiding en het Join the Pipe project zijn mooie initiatieven. Maar zowel het besluitvormingsproces als de uitvoering verlopen traag en moeizaam, en duurzaamheidsexperts lijken teveel op afstand van elkaar te werken.

Om als Universiteit een échte oplossing te bieden aan het klimaatprobleem moet er een centrale lijn uitgezet worden voor het duurzaamheidsbeleid. Dit kan middels het formuleren van een ambitieuze duurzaamheidsvisie voor 2030, en door duurzaamheid tot één van de speerpunten te maken in het volgende Instellingsplan.

Duurzaamheidsvisie 2030

Het is lastig om groene stappen in de juiste richting te zetten als het niet voor alle betrokkenen duidelijk is welke kant op moet worden gegaan. Daarom is het belangrijk om een duurzaamheidsvisie voor 2030 op te stellen, bedacht vanuit ideeën over de toekomst van de Universiteit in plaats van vanuit de restricties van het heden. Een visie die duurzaamheid in de breedste zin van het woord omvat door niet alleen oog te hebben voor de planeet maar ook voor de sociale aspecten. Een visie die vooruitstrevend durft te zijn zowel op het gebied van bedrijfsvoering, als op de vlakken van onderwijs en de kaders van het onderzoek. Een visie die door ons allen wordt gedragen omdat het is opgesteld door zowel studenten en medewerkers.

Speerpunt van het Instellingsplan

Als de Universiteit serieus met duurzaamheid aan de slag wil moet het onderwerp een voorname plek krijgen in haar centrale beleidsstuk, het Instellingsplan 2021-2025. Dit stuk bepaalt namelijk de koers van de Universiteit en al haar faculteiten en expertisecentra. De impact van een hoge prioriteit van duurzaamheid in het Instellingsplan is tweeledig. Enerzijds zal de prioriteit die duurzaamheid krijgt doorwerken in alle andere universitaire beleidsstukken. Anderzijds is het ook een boodschap aan de buitenwereld dat de Universiteit de ernst en omvang van het klimaatprobleem begrijpt, en als publieke instelling haar maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Dus aan alle bestuurders van de Universiteit Leiden: toon daadkracht, prioriteer duurzaamheid, spreek jullie uit, neem jullie maatschappelijke verantwoordelijkheid en bied de student van 2030 een studententijd aan een universiteit die haar verantwoordelijkheid draagt in de duurzame transitie door duurzaamheid één van de speerpunten te maken van het Instellingsplan en een ambitieuze duurzaamheidsvisie te formuleren voor 2030.

Namens de Leiden University Green Office.

Je kunt de brief ondertekenen op bit.ly/LeidenClimateCall

To the board of Leiden University:

After calls from students and scientists, it is time for the community of Leiden University to speak up. We can no longer ignore the climate crisis: every day we are confronted with reports of extreme weather, a declining biodiversity and microplastics accumulating in our water. As a leading institution in education & research, Leiden University has the responsibility to take ambitious steps in the short term to offer a serious solution to the issue of sustainability.

Half-hearted approach to sustainability

Unfortunately, so far the University has taken a half-hearted approach: the sustainability policy is mainly characterized by ad hoc measures and the freedom for the faculties to decide whether or not act upon sustainability. This does not mean that the measures taken are in themselves incorrect. The increase in the use of green energy, the installation of a few solar panels, the attempts at a better recycling system and the Join the Pipe project are great initiatives. However, both the decision-making process and implementation are slow and difficult, and sustainability experts seem to work too far apart.

For the University to offer a real solution to the climate problem, a central line must be set out for sustainability policies. This can be achieved by formulating an ambitious sustainability vision for 2030, and by making sustainability one of the spearheads in the following Strategic Plan.

Sustainability vision for 2030

It is difficult to take green steps in the right direction if it is not clear to everyone involved which way we are supposed to go. This is why it is important to formulate a Vision on sustainability for 2030, based on ideas about the future of the University instead of the restrictions of the present. A vision that includes sustainability in the broadest sense of the word by not only including the planet but also thinking of social sustainability. A vision that dares to be progressive in the field of business operations, as well as in the areas of education and the frame of research. A vision that is supported by all of us because it has been drawn up by both students and staff.

Spearhead of the Institutional Plan

If the University wants to engage seriously with sustainability, the subject must have a prominent place in its central policy document, the Institutional Plan 2021-2025. This document determines the course of the University, and all of its faculties and expertise centres. The impact of a high priority for sustainability in the Strategic Plan is twofold. On the one hand, the priority given to sustainability will have an effect on all other university policy documents. On the other hand, it is a message to the outside world that the University understands the seriousness and extent of the climate problem and, as a public institution, bears its social responsibility to limit the effects of climate change as much as possible.

So to all directors of Leiden University: show decisiveness, prioritize sustainability, speak out, take your social responsibility and offer the student of 2030 a student time at a university that bears its responsibility in the sustainable transition by making it one of the spearheads of the Institutional Plan and by formulating an ambitious sustainability vision for 2030.

On behalf of the Leiden University Green Office.

You can sign the letter at bit.ly/LeidenClimateCall